Dokumenty

Nižšie nájdete všetky dôležité dokumenty, informácie a tlačivá na stiahnutie pre rodičov.

Žiadosti prijímame pri voľných kapacitách celoročne

Odporúčania pre rodičov pri výbere škôlky

Materské školy sú zriaďované v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a následne zaraďované do siete škôl a školských zariadení. Absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole nie je povinné. Názov „materská škola“ prináleží len zariadeniam, ktoré splnili podmienky § 16 zákona č. 596/2003 Z. z. a sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (zákon pozná iba názov „materská škola“, nie „škôlka“; použitím názvu „škôlka“ sa často vytvára mylný dojem, že ide o „materskú školu“). Iba v týchto materských školách má rodič garantované, že:
jeho dieťa absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktorého kvalitu garantuje štát, výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci spĺňajúci kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa určujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu vypracovaného v súlade s cieľmi a princípmi podľa školského zákona, výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje v súlade s pedagogickými a psychohygienickými zásadami, pričom sa rešpektuje jedinečnosť dieťaťa a hravý charakter vzdelávania, výchovno-vzdelávacia činnosť, riadenie materskej školy, ako aj podmienky predprimárneho vzdelávania monitoruje a hodnotí Štátna školská inšpekcia, ktorá rieši aj sťažnosti v predmetných oblastiach, je v nich zabezpečené stravovanie prostredníctvom zariadení školského stravovania, rešpektujúcich pri príprave jedál spotrebné normy, prevádzku materských škôl pravidelne kontrolujú príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva, pedagogickí zamestnanci vykonávajúci výchovno-vzdelávaciu činnosť sa musia kontinuálne vzdelávať, aby poskytovali predprimárne vzdelávanie v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a využívali interaktívne metódy podporujúce celostný osobnostný rozvoj dieťaťa v predškolskom veku.

Čo potrebuje dieťa v našej materskej škole:
Veci, ktoré prinesiete do materskej školy je potrebné označiť menom. Väčšinou si deti svoje veci nepoznajú a vyhneme sa tak zbytočným obavám zo straty. Deti obliekajte hlavne pohodlne, aby vedelo zvládnuť sebaobslužné činnosti samo. Oblečenie prispôsobujte ročnému obdobiu a aktuálnemu počasiu. Do skrinky mu uložte náhradné veci, pani učiteľky už zhodnotia či mu oblečú teplé alebo tenké oblečenie. Dieťa bude veľa kresliť, maľovať, hrať sa s pieskom, vodou, cvičiť, preto prosím neobliekajte svoje deti do drahých odevov, ktoré potom poškodenie mrzí. Pani učiteľky Vám poradia, v čom sa deti cítia najlepšie a načo by ste nemali zabudnúť.

Dieťa v našej MŠ potrebuje:
pyžamo,
papuče,
plavky (pre najmenších neoprenové)
župan,

My zabezpečujeme:
posteľné prádlo,
nepremokavú plachtu,
paplón (letný, zimný), vankúš,
zubnú kefku,
zubnú pastu,
vlhčené obrúsky,
toaletný papier,
pohár,
uterák.

Prihláška

Tlačivá na stiahnutie

Certifikáty

Ak ste pripravení získať viac informácií, budeme radi, ak nás navštívite