Dokumenty

Nižšie nájdete všetky dôležité dokumenty, informácie a tlačivá na stiahnutie pre rodičov.

Prihláška

Tlačivá na stiahnutie

Certifikáty

Dôležité informácie

Žiadosti prijímame  do konca augusta.

 

 

Odporúčania pre rodičov pri výbere škôlky

Materské školy sú zriaďované v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a následne zaraďované do siete škôl a školských zariadení. Absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole nie je povinné. Názov „materská škola“ prináleží len zariadeniam, ktoré splnili podmienky § 16 zákona č. 596/2003 Z. z. a sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (zákon pozná iba názov „materská škola“, nie „škôlka“; použitím názvu „škôlka“ sa často vytvára mylný dojem, že ide o „materskú školu“). Iba v týchto materských školách má rodič garantované, že:
jeho dieťa absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktorého kvalitu garantuje štát, výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci spĺňajúci kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa určujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu vypracovaného v súlade s cieľmi a princípmi podľa školského zákona, výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje v súlade s pedagogickými a psychohygienickými zásadami, pričom sa rešpektuje jedinečnosť dieťaťa a hravý charakter vzdelávania, výchovno-vzdelávacia činnosť, riadenie materskej školy, ako aj podmienky predprimárneho vzdelávania monitoruje a hodnotí Štátna školská inšpekcia, ktorá rieši aj sťažnosti v predmetných oblastiach, je v nich zabezpečené stravovanie prostredníctvom zariadení školského stravovania, rešpektujúcich pri príprave jedál spotrebné normy, prevádzku materských škôl pravidelne kontrolujú príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva, pedagogickí zamestnanci vykonávajúci výchovno-vzdelávaciu činnosť sa musia kontinuálne vzdelávať, aby poskytovali predprimárne vzdelávanie v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a využívali interaktívne metódy podporujúce celostný osobnostný rozvoj dieťaťa v predškolskom veku.

Čo potrebuje dieťa v našej materskej škole:
Veci, ktoré prinesiete do materskej školy je potrebné označiť menom. Väčšinou si deti svoje veci nepoznajú a vyhneme sa tak zbytočným obavám zo straty. Deti obliekajte hlavne pohodlne, aby vedelo zvládnuť sebaobslužné činnosti samo. Oblečenie prispôsobujte ročnému obdobiu a aktuálnemu počasiu. Do skrinky mu uložte náhradné veci, pani učiteľky už zhodnotia či mu oblečú teplé alebo tenké oblečenie. Dieťa bude veľa kresliť, maľovať, hrať sa s pieskom, vodou, cvičiť, preto prosím neobliekajte svoje deti do drahých odevov, ktoré potom poškodenie mrzí. Pani učiteľky Vám poradia, v čom sa deti cítia najlepšie a načo by ste nemali zabudnúť.

Dieťa v našej MŠ potrebuje:
Na spinkanie pyžamo,
papučky,
plavky (pre najmenších neoprenové)
župan,

My zabezpečujeme:
posteľné prádlo,
nepremokavú plachtu,
paplón (letný, zimný), vankúš,
zubnú kefku,
zubnú pastu,
vlhčené obrúsky,
toaletný papier,
pohárik,
uteráčik.

Aktuálny jedálny lístok