výnimočnosť

montessori

zdravé stravovanie

environmentálna výchova

bezpečné prostredie

jazykové vzdelávanie

vlastný bazén a sauna

krúžky

dopravná výchova

doprava detí

hudobná edukácia

montessori

ZMYSLY, ZÁŽITKOVÉ UČENIE, AKTIVITY PRE ŽIVOT, SAMOSTATNOSŤ, PREVENCIA PORÚCH UČENIA

Montessori pedagogika je výchovno-vzdelávacia koncepcia talianskej lekárky, pedagogičky Márie Montessori, ktorá svoju pozornosť orientuje na holistický, nenásilný, humanistický a prirodzený vývin dieťaťa. Základný rámec obsahu pedagogiky Montessori je štandardne členený do piatich oblastí: Cvičenia každodenného života, Zmyslová výchova, Jazyk, Matematika, Kozmická výchova. Ide o filozoficko-pedagogickú koncepciu založenú na dlhoročnom štúdiu, pozorovaní a praktických experimentoch. Základom je presvedčenie Márie Montessori, že deti sa najlepšie učia skúsenosťou a vlastným prežívaním, zážitkom. Do popredia vystupuje, okrem iných, individuálne tempo práce a progresu dieťaťa, sloboda a štruktúrované, pripravené prostredie.

zdravé stravovanie s niektorými BIO produktami

Stravovanie detí v našej materskej škole podlieha príslušnej legislatíve na Slovensku. Strava v našej materskej škole sa pripravuje vo vlastnej kuchyni, technológiu prípravy na pare – konvektomat. Strava je pripravovaná z kvalitných a čerstvých surovín, každé ráno sa zakupuje čerstvé pečivo, ovocie a zelenina. V našej kuchyni nepripravujeme jedlá z mrazených výrobkov. Strava sa podáva na vopred predhriatych tanieroch. Deťom je zabezpečovaný kvalitný a pravidelný pitný režim prostredníctvom… Pri výbere a štruktúre jedálneho lístka a príprave jedál sa snažíme uprednostňovať bio produkty. Bio potraviny pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva, kde nie sú povolené žiadne pesticídy, arómy, umelé sladidla a podobné „zlepšováky“. Bio potraviny nie sú geneticky modifikované. Deti majú citlivý, rýchlo vyvíjajúci sa organizmus, ktorý má na svoju výživu vysoké nároky. Bio potraviny a ich konzumácia prispievajú k prevencii proti cukrovke, astme a alergiám, či ekzémom.

environmentálna výchova

OVOCIE, ZELENINA, PESTOVANIE, PRÍRODA, SEPAROVANIE ODPADU

V našej materskej škole je táto výchova realizovaná prostredníctvom separovaniu odpadu na triedach, pozorovania a starostlivosti o školské živočíchy (slimáky, škrečky) a pestovanie, starostlivosť a pozorovanie rastlín (ovocia, zeleniny a bylín) v školskej environ záhradke v areáli školy. Kde má každá trieda vlastné políčko ☺.
Vzťah k prírodnému prostrediu budujeme u našich detí cez výlety a návštevy okolia rieky Hornád, jazera na sídlisku Nad jazerom, botanickej záhrady UPJŠ Košice, ZOO, Východoslovenského múzea a podobne.

bezpečné prostredie

ŠKOLSKÝ AUTOBUS, ŠPECIÁLNE PODLAHY

Bezpečnosť našich ratolestí je nadovšetko. Súkromná materská škola disponuje v rámci zabezpečenia bezpečnosti detí aj svojich zamestnancov kamerovým systémom, nainštalovaným v každej triede a na chodbách, ktorého záznamy nie sú verejné prístupné.

K bezpečnosti detičiek prispievajú aj špeciálne podlahoviny TARKETT SPORTS, ktoré sú použité vo všetkých priestoroch MŠ. Sú nehlučné, nárazuodolné, teplé, ekologické a nezaťažujú detský pohybový aparát.
Materská škola disponuje unikátnymi bezpečnostnými certifikátmi. Vďaka tomu sme bezpečnou materskou školou pre vás a vaše ratolesti.

jazykové vzdelávanie

5x TÝŽDENNE ANGLICKÝ JAZYK, DENNÁ KOMUNIKÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU A ZÁKLADY ČÍNŠTINY

Jazykové vzdelávanie detí v našej materskej škole zabezpečujeme v dvoch smeroch. Prvým smerom je vzdelávanie materinského jazyka v intenciách vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Kvalitné osvojovanie materinského jazyka a obsahu vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia je predpokladom k budúcej školskej úspešnosti a životu v spoločnosti a ku kvalitnému naučeniu sa jazyka cudzieho. Okrem toho osvojovanie materinského jazyka podporuje rozvoj metakognitívnych funkcií a funkcií kognitívnych, ktoré dieťa, rovnako ako dospelý využíva celý život (aj keď si to často neuvedomuje). Tento smer jazykového vzdelávania v SŠMŠ zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci školy.

Druhým smerom je už spomenuté vzdelávanie cudzieho jazyka. Toto je v súčasnosti nevyhnuté a reflektuje ako na potreby spoločnosti, tak aj na potreby trhu. Na prvom mieste v tomto smere je vzdelávanie v cudzom jazyku. V našej materskej škole deti každý deň získaju kvalitné základy z anglického jazyka, z ktorých v budúcnosti čerpajú  na základnej škole. Okrem toho získajú aj základy čínštiny. Toto sa realizuje prostredníctvom hry a bežnej dennej komunikácie pod vedením kvalifikovanej, skúsenej lektorky. Výsledky z tohto výchovno-vzdelávacieho procesu sú pravidelne prezentované na besiedkach a rôznych vystúpeniach.

vlastný bazén a sauna

Medzi výhody a výnimočnosti našej materskej školy patrí vlastný bazén a vlastná sauna. Obe, bazén aj sauna sa nachádzajú priamo v budove materskej školy, takže zaradenie plávania a saunovania do výchovno-vzdelávacieho procesu nie je závislé ani sťažené od cestovania, či poveternostných podmienok.
Materská škola disponuje bazénom s najmodernejším spôsobom úpravy a čistenia vody. Dezinfekcia je zabezpečená UV žiarením a ozonizáciou. Teplota vody v bazéne sa pohybuje v rozmedzí 28 – 32 stupňov Celzia a je udržiavaná automaticky automatickým riadiacim systémom.

Vlastná infrasoľná sauna zabezpečuje deťom možnosť pravidelného saunovania. Infrasauny sú dobre znášané bez ohľadu na vek.Takáto sauna je prospešná zdraviu detí a je pre ne vhodná. Je situovaná v prízemí materskej školy a prístup k nej je bezbariérový. Sauna má liečivé účinky pri astme, zápaloch a alergiách dýchacích ciest detí, zlepšuje imunitný systém, pomôže pri ťažkostiach so zaspávaním. Súčasťou saunovej miestnosti sú ležadlá určené na relaxáciu a oddych po, alebo namiesto saunovania. Sauna deťom skvalitňuje spánok, zlepšuje náladu a pohodu.

krúžky

Kreatívny krúžok
Podporovanie tvorivosti je super a potrebné najmä v dnešnej dobe počítačov a virtuálnej reality. My učíme naše deti myslieť, vymýšľať a tvoriť. Práve to je to, čo robí dieťa dieťaťom. Naše výtvory potešia nielen detičky, ale aj oteckov a mamičky.

Dopravná výchova
Deti na bicykloch, deti na kolobežkách, to sa rovná deti šťastné deti, no zároveň pripravené na cestnú premávku. Počas dopravnej výchovy sa deti stretnú so semaforom, križovatkou a naučia sa dopravné značky aj základné pravidlá cestnej premávky.

Výtvarný krúžok
Maľovanie, kreslenie, modelovanie patria k prirodzeným činnostiam každého dieťatka už od narodenia. Niekto kreslí pre radosť a niekto, pretože rozvíja svoj talent. Ale robí to každé dieťa. U nás sa vaše deti majú šancu vyblázniť vo svete farieb a vyjadriť svoj vnútorný svet.

Krúžok Malý pekár
Koláče, mafiny, rolády, piškóty…prečo by sme si neosladili život. U nás to robíme pravidelne, ale nikdy nezabúdame na zdravé suroviny a na rozumné množstvo.

Krúžok Malý vedátor
Zážitkové učenie, pokusy a prvé oboznamovanie s fyzikou a chémiou, ktorá znie hrôzostrašne je v našej materskej škole zábavou spojenou s poučením.

Dramaticko-umelecký krúžok
Dramatizácia rozprávky, správna výslovnosť, artikulácia, odvaha vystupovať a porozumenie textu. To všetko patrí k cieľom nášho dramaticko-umeleckého krúžku.

Maľovanie pravou hemisférou
Prebieha 1x týždenne pod odborným vedením lektorky Zuzky. Deti na hodine zrelaxujú, oddýchnu si, naučia sa kresliť, vnímať, tvoriť, prežívať veci okolo seba.

Balančné dosky
Slúžia ako ideálny pomocník na precvičenie a posilnenie celého tela. Pri cvičení s balančnými doskami naše deti zlepšujú rovnováhu a koordináciu svojho tela, zároveň slúžia pre „veľkých aj malých“ ako leňoška, hojdačka, preliezačka, šmýkačka, skrýša.

Hudobný krúžok

dopravná výchova

Dopravnú výchovu zabezpečujeme pravidelne počas celého roka. Hlavnými metódami sú rozhovory s deťmi a ich priama účasť v „cestnej premávke“ na dopravnom ihrisku Športovo-zábavného areálu, ktorý je partnerom škôlky a pravidelne ho s deťmi kedykoľvek navštevujeme.
Ciele dopravnej výchovy:
Pochopenie funkcií dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Formovanie mravného vedomia a správania sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke.
Naučenie detí pozorovať okolie a vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti.
Zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli.
Pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu.

TIETO CIELE SA NAPĹŇAJÚ PRIMERANE VEKU DETÍ A POBYT NA DOPRAVNOM IHRISKU ICH BAVÍ

doprava detí

Pre naše deti máme k dispozícii na prevoz do múzeí, divadiel, na lyžiarsky výcvik, na športoviská a iné výlety k dispozícii veľký luxusný, pohodlný, moderný autobus, zodpovedného šoféra, ktorý sa postará o pohodlnú a bezpečnú jazdu. Vozidlo značky Mercedes Benz SETRA, rok výroby 2014 s počtom miest na sedenie 51 je vybavené bezpečnostnými pásmi na všetkých sedadlách, výsuvnými sedadlami s lakťovými opierkami, klimatizáciou, tónovými sklami.

hudobná edukácia

Hudobná edukácia sa v našej materskej škole skladá z výchovy k hudbe a výchovy hudbou. Práca s hudbou kultivuje osobnosť, kultúrne cítenie, koriguje správanie, poskytuje estetické vzory a zameriava sa aj na kognitívne funkcie detí a ich rozširovanie a skvalitňovanie ako aj na rozvoj motoriky (oromotoriky, hrubej motoriky…) V našej materskej škole rytmizujeme, spievame, hráme prostredníctvom klavíra. Klavír je veľmi vítanou pomôckou hudobno-pohybovej výchovy. Jeho výhodou je možnosť harmonického a bohatšieho sprievodu, výrazná melodická línia, značné možnosti dynamických odtieňov a výrazu.