Zásady ochrany osobných údajov

Súbory cookies
S cieľom zabezpečiť plnohodnotné fungovanie webstránok sa na Vašom zariadení niekedy ukladajú malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax drvivej väčšiny veľkých webových lokalít. Cookies nám v žiadnom prípade neposkytujú prístup k ovládaniu Vášho zariadenia alebo jeho obsahu, ani akýmkoľvek informáciám o Vás, okrem údajov, ktoré budete chcieť zdieľať s nami.

Čo je to cookie?
Súbor cookie je malý súbor, ktorý webstránka ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej návšteve a prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webstránka na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách (napr. zvolenú jazykovú mutáciu, príp. iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve alebo prehliadaní webstránky a jej podstránok nemusíte opätovne nastavovať.

Ako používame súbory cookies?
Táto webstránka používa súbory cookies na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si ich nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Súbory cookies sa nebudú používať na iný ako uvedený účel. Udelený súhlas s cookies sa dá jednoducho odvolať pomocou nastavení vyššie na tejto webstránke.

Ako kontrolovať súbory cookies
Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti sú dostupné na webstránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webstránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.“

Všeobecné zásady spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ
Spoločnosť Súkromná športová materská škola, s.r.o., so sídlom: Podnikateľská 2 040 17 Košice-Barca, IČO: 47044551, oddiel: Sro (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom tejto webstránky a informačných systémov, v ktorých spracúva osobné údaje jej návštevníkov a potenciálnych zmluvných partnerov ako dotknutých osôb.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“), pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov.

Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorá:

 1. navštívi túto webstránku; alebo
 2. má záujem o bližšie informácie o ponuke Prevádzkovateľa a za tým účelom ho kontaktuje.

Osobnými údajmi sú identifikátory, prostredníctvom ktorých možno priamo alebo nepriamo identifikovať dotknutú osobu, najmä meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, online identifikátor, súbory cookies. Iné osobné údaje Prevádzkovateľ prostredníctvom tejto webstránky nespracúva.

Spracúvanie osobných údajov je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Dôvody spracúvania osobných údajov
Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou prevádzky tejto webstránky, ako aj komunikácie so záujemcami o bližšie informácie o ponuke Prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by Prevádzkovateľ nemohol prevádzkovať túto webstránku v požadovanej kvalite, informovať o ponuke svojich služieb v požadovanom rozsahu a komunikovať s potenciálnymi obchodnými partnermi.

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov
Súčasná právna úprava umožňuje spracúvať osobné údaje na základe viacerých právnych základov, pričom k spracúvaniu osobných údajov môže dochádzať aj bez súhlasu dotknutej osoby. Ide najmä o plnenie zákonnej povinnosti, plnenie ustanovení zmluvy, príp. na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov, osobné údaje budú spracúvané iba na základe a v rozsahu súhlasu dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ spracúva: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo na účely:

 • zasielania odpovedí na správy zaslané dotknutou osobou prostredníctvom kontaktného formulára, a to aj elektronickými prostriedkami na základe existencie predzmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou;
 • prezentácie svojich služieb nadväzujúceho na oslovenie dotknutou osobou podľa predchádzajúceho bodu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, konkrétne uskutočňovanie priameho marketingu po dobu prevádzky tejto webstránky, prípadne do skoršieho výmazu uvedených osobných údajov v súlade s Nariadením.

Prevádzkovateľ spracúva online identifikátory zariadenia, preferencie dotknutej osoby a súbory cookies na účely:

 • prispôsobenia obsahu a reklamy preferenciám dotknutej osoby na základe akcie dotknutej osoby, remarketing za použitia súborov cookies na základe súhlasu dotknutej osoby s používaním tých súborov cookies, ktorých používanie podlieha súhlasu dotknutej osoby po dobu 24 mesiacov odo dňa uloženia daných súborov do koncového zariadenia dotknutej osoby ; a
 • získavanie anonymizovaných štatistických údajoch o návštevnosti a používaní tejto webstránky na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa pri tzv. nevyhnutných cookies, ktorých používanie nepodlieha súhlasu dotknutej osoby po dobu 24 mesiacov odo dňa uloženia daných súborov do koncového zariadenia dotknutej osoby

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám
Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že tak rozhodne Prevádzkovateľ, alebo mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky.

V prípadoch keď je voľba príjemcu osobných údajov na Prevádzkovateľovi, ten pri výbere týchto partnerov vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže byť uskutočnený len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Príjemcov osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

 • obchodní partneri zabezpečujúci servis webových stránok a systémov Prevádzkovateľa, najmä informačných systémov, počítačových programov a serverov,
 • obchodní partneri zabezpečujúci služby v oblasti reklamy a marketingu Prevádzkovateľa,
 • obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností Prevádzkovateľa v oblasti právnych služieb, personalistiky, daní, auditu a účtovníctva,
 • orgány verejnej správy, v prípadoch keď Prevádzkovateľovi vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori).

Zabezpečenie osobných údajov
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné opatrenia, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

Práva dotknutých osôb
Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa tejto dotknutej osoby podľa článku 15 Nariadenia
  Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
  • účel spracúvania
  • kategórie dotknutých osobných údajov
  • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
  • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie
  • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu
  • ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj
  • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia.
 • na opravu jej osobných údajov podľa článku 16 Nariadenia
  Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
 • na vymazanie jej osobných údajov podľa článku 17 Nariadenia
  Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
  • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne
  • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha
  • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa predchádzajúceho odseku je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Prevádzkovateľ nie je povinný osobné údaje vymazať, pokiaľ je ich spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov podľa článku 18 Nariadenia
  Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
  • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov
  • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
  • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • na prenosnosť jej osobných údajov podľa článku 20 Nariadenia
  Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
  • sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a
  • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov podľa článku 21 Nariadenia
  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
 • podať v zmysle ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: sales@rezidenciadurkov.sk alebo priamo na adresu sídla Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Účinnosť týchto Všeobecných zásad spracúvania osobných údajov
Tieto Všeobecné zásady spracúvania osobných údajov sú účinné od júna 2020. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ich kedykoľvek revidovať a aktualizovať. Pri návšteve webstránky preto pravidelne kontrolujte tieto Všeobecné zásady spracúvania osobných údajov, nakoľko od vašej poslednej návštevy mohli byť aktualizované.

Ak ste pripravení získať viac informácií, budeme radi, ak nás navštívite