Poďte sa zoznámiť

s triedami

v našej materskej škole

Trieda

pre deti v každom veku

Naša škôlka ma každú triedu rozdelenú podľa veku dieťaťa, každá trieda je označená vlastnou farbou a deti tak môžu spolu prirodzene rásť a postupovať od jaslí až po  posledný rok v našej škôlke  a to predškolsky ročník. Podľa vekových skupín triedy môžu byť prispôsobené potrebám a schopnostiam detí a učitelia môžu plánovať výučbový obsah, ktorý bude zodpovedať potrebám a zručnostiam každej vekovej skupiny. Zároveň takýto prístup umožňuje deťom vyrastať a učiť sa s rovesníkmi, čo je pre ne obohacujúce a motivujúce.

Ak ste pripravení získať viac informácií, budeme radi, ak nás navštívite

Trieda

pre deti v každom veku

Naša škôlka ma každú triedu rozdelenú podľa veku dieťaťa, každá trieda je označená vlastnou farbou a deti tak môžu spolu prirodzene rásť a postupovať od jaslí až po  posledný rok v našej škôlke  a to predškolsky ročník. Podľa vekových skupín triedy môžu byť prispôsobené potrebám a schopnostiam detí a učitelia môžu plánovať výučbový obsah, ktorý bude zodpovedať potrebám a zručnostiam každej vekovej skupiny. Zároveň takýto prístup umožňuje deťom vyrastať a učiť sa s rovesníkmi, čo je pre ne obohacujúce a motivujúce.

Ak ste pripravení získať viac informácií, budeme radi, ak nás navštívite

Je dôležité, aby deti boli rozdelené v škôlke podľa veku a mali možnosť vyrastať a učiť sa s rovesníkmi.

Je dôležité, aby deti boli rozdelené v škôlke podľa veku a mali možnosť vyrastať a učiť sa s rovesníkmi.

Deti s rovnakým vekom a vývojovými potrebami sa učia rýchlejšie a účinnejšie, ak sa vyučovacie aktivity a hry prispôsobujú ich konkrétnym potrebám. Naša škôlka  pracuje s vekovo zoskupenými triedami, aby učitelia mohli plánovať a poskytovať vhodný výučbový obsah, ktorý bude zodpovedať potrebám každej vekovej skupiny.

 Výučba a hry s rovesníkmi  zo SŠMŠ sú pre deti zábavné a motivujúce. Deti sa učia od seba navzájom, vytvárať priateľstvá a spolupracovať na rôznych úlohách. Interakcia s rovesníkmi je pre deti aj emocionálne obohacujúca, pomáha im rozvíjať sociálne zručnosti a schopnosti ako sú empatia, rešpekt a tolerancia voči odlišnostiam. V skupine rovesníkov sa deti môžu cítiť podporované a motivované v procese učenia.

Na základe našich dlhoročných skúseností môžeme povedať,  že  deti majú väčšiu tendenciu sa zapájať do vyučovacích aktivít a aktívne sa učiť, keď sú v skupine s rovesníkmi, ktorí sú voči nim pozitívne naklonení. Pre nás je  dôležité, aby deti mali možnosť vyrastať a učiť sa s rovesníkmi, kde môžu rozvíjať svoje zručnosti, vzťahy a samostatnosť, ktoré im budú neskôr slúžiť v živote.

zlta trieda

Žltá trieda

Vítame vás v žltej triede našej škôlky, kde sme radi, že môžeme privítať deti vo veku od 2 do 3 rokov. Tento vek je pre deti kľúčový, pretože práve teraz sa dieťa adaptuje na nové prostredie a vytvára si svoje prvé priateľstvá. V našej triede sa venujeme aj socializácii detí a učíme ich základným hygienickým návykom.

Okrem toho, sme presvedčení, že je dôležité, aby sa deti už v tomto veku oboznamovali so športom a hravou formou si osvojili denný harmonogram aktivít v materskej škole. V triede tiež podporujeme kolektívne stravovanie, ktoré zahŕňa desiatu, obed, olovrant, zeleninovo ovocné pulty a skorú večeru.

V žltej triede sa tiež začína hravou formou rozvíjať vzťah k vode a učíme deti, ako  s ňou správne zachádzať. Veríme, že v našej triede sa vaše deti budú cítiť dobre, budú sa učiť a zároveň sa baviť. Sme tu pre ne a radi ich sprevádzame na ich ceste rastu a učenia sa.

Zelená trieda

Vítame vás v zelenej triede našej škôlky, kde sú umiestnené deti vo veku od 3 do 4 rokov.

Tento vek je pre deti dôležitý, pretože už začínajú rozvíjať svoje schopnosti v kolektíve a tvoria si svoje prvé priateľstvá. V našej triede sa venujeme aj socializácii detí a učíme ich prácu s príbormi a základným hygienickým návykom.

Okrem toho, sme presvedčení, že je dôležité, aby sa deti už v tomto veku zlepšovali športovo a hravou formou sa učili nové zručnosti. V zelenej triede tiež podporujeme rozvoj schopností detí a vytváranie priaznivého prostredia pre ich učenie.

V triede tiež podporujeme kolektívne stravovanie, ktoré zahŕňa desiatu, obed, olovrant, zeleninovo ovocné pulty a skorú večeru. Dieťa si tak môže osvojiť správne stravovacie návyky a zároveň sa učiť spolupracovať s ostatnými.

V zelenej triede začína dieťa hravou formou zlepšovať svoje plavecké schopnosti. Veríme, že v našej triede sa vaše deti budú cítiť dobre, budú sa učiť a zároveň sa baviť . Sme tu pre ne ,a radi ich sprevádzame na ich ceste rastu a učenia sa.

zelena tireda

Červená trieda

V našej škôlke sa deti nielen učia, ale aj aktívne trávia svoj čas. Naše aktivity sú rozdelené do rôznych blokov a zameriavame sa na celkový rozvoj dieťaťa. Dopoludnia sú plné športových aktivít ako plávanie, gymnastika, futbal a základy loptových hier. Naším cieľom je ukázať deťom rôzne druhy športu a pomôcť im nájsť to, čo majú radi.

Vzdelávacie dopoludnia zahŕňajú anglický jazyk a hravé aktivity. Deti sa učia nové slová a frázy prostredníctvom hier a rôznych činností. Tiež sa snažíme vytvoriť priateľské a pozitívne prostredie, aby sa deti mohli učiť v pohodlí.

Popoludní sú naši žiaci zapojení do rôznych krúžkových aktivít. Majú na výber z tanečného, dramatického krúžku, tvorivých dielní, jogi, balančných dosiek, hudby, dopravnej výchovy a environmentálnej výchovy. Snažíme sa ponúknuť deťom rôzne záujmy, aby si mohli vybrať to, čo ich baví najviac.

Modrá trieda

Mimo tieto aktivity ponúkame aj rôzne návštevy a špeciálne podujatia. Deti navštevujú logopedičku, psychologičku, absolvujú meranie zraku a dopravnú výchovu. Ďalšie návštevy zahŕňajú dentistov, sokoliarov, múzeá, parky, farmy, zoo, bábkové divadlá, zimné športy, korčuľovanie a lyžovanie. Navyše, máme vlastný autobus, aby sme mohli bez problémov cestovať na rôzne miesta. Deti sa tiež môžu tešiť na školu v prírode, noc v škôlke a tvorivé dielne s rodičmi.

Keď deti odídu z našej škôlky, sú pripravené na prvý ročník základnej školy. Máme osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania a deti ovládajú  základy angličtiny. Vedia niekoľko štýlov plávania, zvládajú základné gymnastické prvky a poznajú a ovládajú základné zručnosti a pravidlá loptových hier. Sme hrdí na to, že naše deti sú pripravené na ďalšiu etapu ich života.

modra trieda

Ak ste pripravení získať viac informácií, budeme radi, ak nás navštívite