šport

ŽIVOT JE POHYB

športom k zdraviu

Pohybové aktivity ako zdravotné cvičenia a pobyt vonku v našej materskej škole dopĺňame o deťmi obľúbené plávanie, gymnastiku, futbal, florbal, basketbal, atletiku a sezónne športy ako lyžovanie a korčuľovanie, a tieto všetky s dôrazom na pravidelnosť a kvalitu.

V našej materskej škole patrí plávanie k pravidelným 3 x týždenne zaradeným a odborne vedeným aktivitám, ktoré podporujú správne držanie tela, svalový vývin, vývin dýchacej a obehovej sústavy a preventívne pôsobia proti nadváhe, či obezite a iným ochoreniam. Po plávaní deti absolvujú pobyt v saune, ktorý napomáha z tela vyplavovať škodlivé látky. Z pozitívnych účinkov sauny dokáže telo čerpať až šesť dní. Saunovanie od malička patrí spolu s otužovaním, pohybom a zdravou stravou k faktorom zabezpečujúcim zdravie dieťaťa. Naše deti trénujú kvalifikované trénerky Jana Turan a Zuzana Mimovičová.

Gymnastiku zaraďujeme do Výchovno-vzdelávacieho procesu pravidelne 2x do týždňa pod koordináciu odborníka.

Futbal – už druhý školský rok sme zapojení do projektu „Dajme spolu gól“, ktorý realizuje Slovenský futbalový zväz a jeho hlavnou úlohou je popularizovať futbal u detí v materských školách (pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal) Naše detí trénuje kvalifikovaný tréner z klubu FC Košice Jakub Rugolský.

Výcvik korčuľovania na ľade má v našej materskej škole dlhoročnú tradíciu. Tieto tréningy sa realizujú každoročne v zimnom období.

Deťom našej materskej školy prinášame každoročne možnosť účasti na lyžiarskom výcviku pod dohľadom a gesciou odborných profesionálnych trénerov z JakaSki. Tieto výcviky realizujeme pravidelne v zimnom období v stredisku Jahodná.

Loptové hry a balančné cvičenia podporujú rozvoj lokomočných zručností detí.