rada školy

DELEGOVANÍ ZÁSTUPCOVIA ZRIAĎOVATEĽA

Mgr. Igor Sidor, PhD., MBA

Ing. Henrieta Altmanová

Ing. Viera Čuchráčová

Hilda Brezová

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

ZÁSTUPCOVIA RODIČOV

Školský poriadok

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti šk. rok 2018/2019