Pokyny k nástupu detí od 02.09.2020 počas obmedzenej prevádzky našej materskej školy podľa usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Dieťa bude prichádzať a odchádzať len s jedným rodičom, s ktorým žije v jednej domácnosti. V prípade, ak je touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov. Pred vstupom je potrebné použiť dezinfekciu rúk. Sprevádzajúca osoba s dieťaťom vstupuje len do exteriéru, kde dieťa odovzdá pedagogickému zamestnancovi. Pedagogický zamestnanec odmeria teplotu dieťatu po vstupe do budovy bezdotykovým teplomerom. (zabezpečí, aby dieťa malo náhradné rúško v skrinke). Celkový čas zdržiavania sa osoby sprevádzajúcej dieťa do materskej školy nemá presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa. Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom zamestnanca materskej školy. Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako päť dní predloží písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Hračky z domu alebo iný  materiál, rôzne pomôcky z domáceho prostredia sú zakázané. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

Prevádzka: Súkromnej športovej materskej školy, Alejova 2  bude od 07:00 – 17:00 hod.

Pedagogický zamestnanci zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu. Väčšina aktivít s deťmi sa bude organizovať  v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.

Stravovanie bude prebiehať v jedálni podľa upraveného harmonogramu:

Trieda:

Desiata

Obed

Olovrant

Žltá trieda

8:30-8:45

11:10-11:30

14:20-14:35

Zelená trieda

8:55-9:10

11:40-12:00

14:45-15:00

Červená trieda

9:20-9:35

12:10-12:30

15:10-15:25

Modrá trieda

9:45-10:00

12:40-13:00

15:35-15:45

Ak zákonný zástupca chce vyzdvihnúť dieťa za obedom, prosím aby túto udalosť nahlásil vopred ráno učiteľke, alebo kontaktoval triednu učiteľku v podobe sms. Zákonny zástupca počká v exteriéry materskej školy a pedagogický zamestnanec mu dieťa odovzdá.

Odpočinok detí bude zabezpečený vzdialenosťou 1 meter medzi lôžkami. Výmena posteľnej bielizne bude prebiehať 1x týždenne .

Prosím o rešpektovanie týchto opatrení v súvislosti s vzniknutým ochorením.