6.2.2019 sa uskutočnil karneval v priestoroch našej SŠMŠ.