Vzdelávací program SŠMŠ - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vzdelávací program SŠMŠ

„Kalokagatia"
- ako ideál harmonického súladu a vyváženosti fyzickej a duševnej  stránky už od dieťaťa.Motto materskej školy:
„Zdravo, Hravo a s Láskou."

Uznávané hodnoty materskej školy:

 • SLOBODA

 • ĽUDSKOSŤ

 • VZDELANIE1. Vzdelávací program.


Charakteristika a názov vzdelávacieho programu:


Pohybom krok za krokom preskáčeme celým rokom" vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0.Tvorbu programu ovplyvnili viaceré vzdelávacie koncepcie – najmä však tvorivo-humanistická koncepcia.

V strede záujmu tejto koncepcie je dieťa ako aktívne vzdelávajúci sa subjekt,
kde sa sleduje rozvoj jeho osobnosti. Cieľom je, aby sa dieťa nielen učilo a naučilo, ale aby bolo jeho vzdelávanie spojené s humánnymi aspektmi – aby v ňom bola pokojná atmosféra, aby sa eliminoval stres, aby sa deti v materskej škole cítili spokojné, neohrozované, aby boli učiteľmi prijímané také aké sú. Dôraz sa kladie na rozvíjanie kognitívnych aj nonkognitívnych funkcií osobnosti. Najdôležitejšie programové tézy:

 • Individuálny prístup ku každému dieťaťu.

 • Vedenie detí k samostatnému rozhodovaniu.

 • Vedenie k výberu voľby a zodpovednosti.

 • Vedenie k rozvíjaniu schopností, vedomostí a kompetencií prostredníctvom plánovanej činnosti, pozorovania a skúmania.

 • Špecifické športové aktivity a hry vo vode a plávanie.

 • Otužovanie organizmu vodou, infra  saunou, slnkom,  teplom a každodenným  pobytom vonku.


Školský vzdelávací program svojím obsahom deťom poskytuje:

 • Dostatok času na skúmanie prostredia.

 • Príležitosť učiť sa viacerými spôsobmi (varením, kreslením, maľovaním, modelovaním, cvičením, spevom a tancom, diskusiami, stavaním, dramatickými hrami, činnosťami vonku,  prezeraním kníh a časopisov, prácou s drevom, papierom, písmenami, pieskom a vodou, pozorovaním, pokusmi a objavmi).

 • Príležitosť učiť sa spôsobom, ktorý vyhovuje individuálnemu štýlu každého dieťaťa, či ide o rýchlosť, dĺžku učenia, aktivitu a pasivitu pri učení, možnosť učiť sa pri činnostiach, hrou, počúvaním, pozorovaním, napodobňovaním, vlastným pokusom a omylom, metódou prirodzených následkov – poskytuje pokojné a bezpečné miesto, kde môžu deti skúmať svoje pocity, dopúšťať sa chýb, napravovať ich i riešiť konflikty.

 • Príležitosť vyberať si, ktorých činností sa chcú zúčastniť.

 • Miesto, kde môžu verejne vystaviť svoju prácu, aj nedokončenú.

 • Ocenenie a pozitívne hodnotenie osobnej aktivity dieťaťa.


Hlavné ciele vzdelania sú:

 • podporovať zdravý rast a správny psychosomatický vývin,

 • zaraďovať pohybové a športové aktivity do edukačného  procesu a utvárať tak kladný vzťah k športu a zdravému životnému štýlu,

 • vychovať z dieťaťa harmonickú, sebavedomú osobnosť, schopnú samostatne myslieť,

 • rozvíjať a podporovať u detí umelecké a environmentálne cítenie, posilňovať symbiózu s prírodným prostredím,

 • podporovať jazykovú zdatnosť v cudzích jazykoch.

 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky