Interiér - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Interiér

 

Súkromná športová materská škola, Alejová 2, Košice – Juh  sa prevádzkuje v kompletne zrekonštruovanej  budove, kde prístup do detského bazéna a minitelocvične je pre deti zabezpečený tzv. „suchou nohou". Zariadenie je navrhnuté v súlade:

  • so zákonom č. 355/2007 Z. z o ochrane, podpore a rozvoji   verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • s vyhláškou MZ SR č.527/2007 Z. z o podrobnostiach   a požiadavkách na   zariadenia pre deti a mládež

  • s vyhláškou MŽP SR č.532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú   podrobnosti  o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných  technických požiadavkách na  stavby užívané osobami s obmedzenou  schopnosťou pohybu a orientácie

  • so zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej   samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení   neskorších predpisov

  • so zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský   zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov

  • s vyhláškou MŠ SR č.308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška   č.306/2008 Z. z. o materskej škole

 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky